Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII đến Cán bộ Đảng viên

Chiều 11/8/2022 tại hội trường công ty, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 119 Đảng viên thuộc các chi, đảng bộ xí nghiệp Chế Biến, Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải, Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, Bệnh viện Đa khoa và chi bộ Cơ quan Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty đã đến dự và triển khai các nội dung nghị quyết số 18-NQ/TW, 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII đến Cán bộ Đảng viên
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty triển khai nội dung Nghị quyết tại hội nghị

Song song đó, Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty đã triển khai nội dung các Chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” của đồng chí Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” của Đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới” của đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII đến Cán bộ Đảng viên
Hình 2: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa XIII

Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và công nhân lao động công ty; Tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong quần chúng, CNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết mới chỉ là bước đầu, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện của các cấp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty./.

Việt Quang

Scroll to Top