PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ

Văn phòng Công ty
Số 1, đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 479
(0274) 3561 789
 vanphong@caosudautieng.com.vn
Phòng Kế hoạch vật tư

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 587
(0274) 3520 606
 khdt@caosudautieng.com.vn

Phòng Tài chính Kế toán
 Số 1, Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 300
 tckt@caosudautieng.com.vn2
Phòng Quản lý chất lượng
 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 qlcl@caosudautieng.com.vn
Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương
 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 468/(0274) 3519 061
 tochuc@caosudautieng.com.vn
 ldtl@caosudautieng.com.vn
Phòng Thanh tra Bảo vệ
 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 420
 ttbv@caosudautieng.com.vn
Phòng Quản lý chất lượng
 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 qlcl@caosudautieng.com.vn
Phòng Thị trường kinh doanh
 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 782
(0274) 3561 488
drcbiz@caosudautieng.com.vn
Phòng Kỹ thuật
 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 443
 ktcn@caosudautieng.com.vn
 phongnncsdt@caosudautieng.com.vn
Phòng Đầu tư
 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 462
 dautu@caosudautieng.com.vn
Scroll to Top