Phòng ban nghiệp vụ

Văn phòng Công ty

Số 1, đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 479
(0274) 3561 789
 vanphong@caosudautieng.com.vn

Phòng Kế hoạch Đầu tư

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 587
(0274) 3520 606
 khdt@caosudautieng.com.vn

Phòng Tài chính Kế toán

 Số 1, Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 300
 tckt@caosudautieng.com.vn

Phòng Quản lý chất lượng
 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 qlcl@caosudautieng.com.vn

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 468/(0274) 3519 061
 tochuc@caosudautieng.com.vn
 ldtl@caosudautieng.com.vn

Phòng Thanh tra Bảo vệ

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 420
 ttbv@caosudautieng.com.vn

Phòng Quản lý chất lượng

 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 qlcl@caosudautieng.com.vn

Phòng Thị trường kinh doanh

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 782
(0274) 3561 488
drcbiz@caosudautieng.com.vn

Phòng Kỹ thuật

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 443
 ktcn@caosudautieng.com.vn
 phongnncsdt@caosudautieng.com.vn
Scroll to Top