Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tại Hà Nội (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến).

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị Hình 1-7: Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng học tập quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại điểm cầu Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng (Tỉnh ủy Bình Dương), đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thanh viên; đồng chí Trần Bá Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty đã dự và chủ trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Cụ thể, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Quy định 144-QĐ/TW cũng nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Về việc định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và những yêu cầu đối với công tác chuẩn bị cho việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự, phải đảm bảo hiệu quả, không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.

Việt Quang

Scroll to Top