Tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

– Hội đồng thành viên:
1. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Hội đồng thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Minh Thành viên Hội đồng thành viên
– Kiểm soát viên phụ trách chung: Ông Võ Thành Phước
– Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Nguyễn Quốc Việt Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Minh Phó Tổng Giám đốc Thường trực
3. Ông Đỗ Hoàng Sơn Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trường Thọ Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thiện Sinh Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Nguyễn Đức Hiền Phó Tổng Giám đốc
– Công ty có 09 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc, 1 xí nghiệp chế biến có 3 nhà máy, 8 nông trường cao su, 7 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 3 đơn vị khác.
Scroll to Top