Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với kiểm tra, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty đã triển khai kế hoạch thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hình 1: Chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy Bình Dương tại Đảng ủy CSDT

Bằng nhiều giải pháp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ hiện có 26 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ và 14 Chi bộ cơ sở); có 45 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Theo đánh giá của tỉnh ủy Bình Dương thì  chất lượng sinh hoạt chi bộ được giữ vững và nâng cao theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) cũng như các hướng dẫn, kết luận của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, 26/26 Chi, đảng bộ cơ sở được đánh giá, trong đó có 05 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 19,23%; 21 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 80,77%. Kết quả trên là một trong những mấu chốt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ công ty là việc phát triển đảng viên mới trong thời gian qua. Theo báo cáo, trong năm 2020, Đảng bộ công ty đã kết nạp được 43/35 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 122,86% nâng tổng số đảng viên hiện nay là 1.171 đồng chí, trong đó đảng viên nữ là 341 đồng chí và 64 đảng viên dự bị.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hình 2: ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên BTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy và bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy CSDT trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề hằng năm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều đạt trên 99%; Sau khi học tập 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện “làm theo Bác”.

Việc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng công nhân công ty đã giúp nhận thức của cán bộ công nhân trong học tập và làm theo Bác ngày càng chuyển biến rõ nét, thể hiện qua việc nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc khoa học, dân chủ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ cơ quan, đơn vị vững mạnh; tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên, cán bộ công nhân lao động được nâng lên, góp phần trong phòng chống sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả 5 năm triển khai, đã có 252 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; 07 sáng kiến cấp bộ; 58 sáng kiến cấp tập đoàn; 01 cá nhân đạt giải thưởng Cao su Việt Nam; 05 cá nhân được nhận bằng lao động sáng tạo và làm lợi cho công ty nhiều tỉ đồng.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việc tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Ban hành hướng dẫn và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các chi, Đảng bộ cơ sở và cá nhân người đứng đầu theo quy định và gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân. Qua đó, phân tích, làm rõ hơn, sâu hơn những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm đối với từng tập thể và cá nhân; Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hình 4: bà Lý Thiện Nữ – UVTV ĐU – Chủ tịch Công đoàn Công ty đến thăm công nhân tại vườn cây

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ công ty tập trung thực hiện việc nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy công ty đã xây dựng mô hình “Gần dân, sát dân” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua thời gian thực hiện Chỉ thị 05 và mô hình “Gần dân, sát dân”, Đảng ủy công ty đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đến cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ công nhân nhận thức rõ thực trạng hệ thống chính trị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, cần xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình đã đề ra nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong công ty tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Việt Quang

Scroll to Top