Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%

Ngày 16/5, Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024. Ông Nguyễn Thái Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty đã đến dự.

Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%
Hình 1: (Từ phải qua) Giám đốc công ty, Chủ tịch HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%
Hình 2: Đại hội biểu quyết tán thành kế hoạch SXKD năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%
Hình 3: Ông Nguyễn Thái Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải CSDT phát biểu tại đại hội
Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%
Hình 4: Cổ đông dư đại hội bổ phiếu tín nhiệm bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng chi trả cổ tức hơn 14%
Hình 5: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2023, trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự cộng đồng trách nhiệm, sự chỉ đạo, lãnh đạo của HĐQT, ban tổng giám đốc cùng tập thể CB CNLĐ, công ty đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của công ty, chăm lo tốt đời sống về mọi mặt cho NLĐ. Trong năm đơn vị đã sắp xếp xe máy theo từng nhà máy chế biển, bổ trí xe mủ vận chuyển toàn bộ sản lượng mủ cao su từ vườn cây về các nhà máy an toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng khi giao lại cho các Nhà máy. Vận chuyển stump, vật tư nông nghiệp phục vụ công tác trồng mới kịp thời theo yêu cầu của Công ty Cao su Dầu Tiếng. Doanh thu vận tải trong năm đạt 94,2% so kế hoạch, tỷ lệ vận chuyển mủ nước đạt 97,3% (tương đương 17.429 chuyến); vận chuyển mủ tạp, vật tư đạt 37,9 % (tương đương 59.076 Km tấn); vận chuyển stump đạt 215,2 % so kế hoạch. Doanh thu cơ khí đạt 42,5% kế hoạch. Chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động là 304,2 triệu đồng. Tổng doanh thu trong kỳ so kế hoạch đạt 84,1%, giảm 15,9 % với giá trị giảm 5,76 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng đạt 74,7 % so kế hoạch, giảm 25,3% với giá trị giảm 7,03 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 107,7%, tăng 7,7% với giá trị tăng 598,4 triệu đồng do giá vốn bán hàng giảm nên chỉ tiêu về lợi nhuận bán hàng tăng so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động tài chính là tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng đạt 124,7%, tăng 24,7% với giá trị tăng 176,6 triệu đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 105,2% so kế hoạch, tăng 5,2 % với giá trị tăng 234,9 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 99,6 % so kế hoạch. Chi trả cổ tức 14,1%, đạt 100,7% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân hơn 8,4 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024. Tập thể CB NLĐ công ty quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đại hội đề ra. Doanh thu vận tải kế hoạch dự kiến là 97,9% so thực hiện năm 2023 (chủ yếu giảm các chỉ tiêu liên quan đến sản lượng khai thác như vận chuyển mủ nước, mủ tạp. Doanh thu cơ khí kế hoạch dự kiến đạt 108,2% so thực hiện năm 2023 chủ yếu thực hiện sửa chữa máy thiết bị chế biến cao su. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tại Đại hội, các cổ đông đã tín nhiệm bầu được ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm hai thành viên là ông Đỗ An Bình với số phiếu đạt 103,66% và bà Trần Thảo Nguyên với số phiếu 96,34%.

Việt Quang

Scroll to Top