Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quyết định chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp

Khẳng định công tác cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo tiền đề quan trọng để công ty thực hiện chiến lược phát triển bền vững trong thời gian tới.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quyết định chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hình 1: Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị giao ban

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp cũng là nhiệm vụ luôn được công ty chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp. Song song với việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi, Đảng bộ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc, cấp ủy các cấp còn chú trọng quy hoạch, phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Các bước của công tác cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch và đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, Đảng ủy công ty thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiện toàn cấp ủy, người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng theo chủ trương bí thư cấp ủy cơ sở là giám đốc đơn vị trực thuộc và trưởng phòng nghiệp vụ công ty.

Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty cho biết: Việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trước xu thế phát triển, hội nhập và đặc biệt là trước những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty do giá bán mủ cao su thấp kéo dài; cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp trong khu vực dẫn đến tình hình thiếu lao động cục bộ ở một số đơn vị cơ sở đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch mủ; sản lượng cao su giảm do đến chu kỳ thanh lý tái canh vườn cây đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty, thu nhập của người lao động. Và để tiếp tục giữ vững sự ổn định trong sản xuất và sự phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra là công ty phải mạnh dạn đổi mới, thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành từ công ty đến cơ sở, bảo đảm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân lao động.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quyết định chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quyết định chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hình 2, 3: Các khoá đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý cấp cơ sở tại công ty

Bên cạnh nhiệm vụ phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban tổng giám đốc công ty đã xây dựng chương trình hành động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Mục tiêu của chương trình hành động là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý; tạo nguồn cán bộ trẻ để chủ động bổ sung cho nhu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty; đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng theo từng ngành nghề, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty không ngừng được củng cố và tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của công ty.

Việt Quang

Scroll to Top