Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 8 tháng kết nạp được 61/65 đảng viên mới

Đảng bộ Công ty hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng (11 Đảng bộ cơ sở và 13 Chi bộ cơ sở), có 43 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên hiện có 1.101 đồng chí, nữ 321 đồng chí, dự bị 97 đồng chí.

Trong 8 tháng, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và CNLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất; vận động công nhân lao động không nghỉ việc; tuyên truyền các chế độ chính sách của Công ty đối với người lao động; Đẩy mạnh công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo; Ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ; Quyết định kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23 ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết về việc kết thúc hợp nhất 02 Văn phòng và tổ chức Đảng, Đoàn thể Văn phòng Công ty; Quyết định về việc tách Chi bộ cơ sở Văn phòng Công ty và chỉ định Ban Chấp hành, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Nông trường Minh Hòa;

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 8 tháng kết nạp được 61/65 đảng viên mới
Hình 1:: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV công ty phát biểu

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2027 – 2032 Đoàn Thanh niên Công ty; Báo cáo tổng kết Quy chế 01, ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý hồ sơ cán bộ; Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Song song đó, thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, 02 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện hồ sơ thủ tục về việc kết thúc hợp nhất 02 Văn phòng; về việc thành lập lại Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan. Xây dựng Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở và Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm kỳ 2025-2030. Lập hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 giai đoạn 2018 – 2023 đối với 01 tập thể; xét chọn 01 cá nhân đề nghị trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng đảng”. Lập danh sách chọn cử 09 cán bộ tham gia học Lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2023.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 8 tháng kết nạp được 61/65 đảng viên mới

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 8 tháng kết nạp được 61/65 đảng viên mới
Hình 2, 3: Đại biểu bầu tín nhiêm chức danh Phó TGĐ Công ty

Đến cuối tháng 8/2023, Đảng ủy công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã kết nạp được 61/65 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 93,85%. Chuyển sinh hoạt đảng cho 10 đảng viên về địa phương nơi cư trú, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí hợp lý nhằm giảm giá thành sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 02 đồng chí Bí thư Đảng ủy Nông trường Minh Hòa và Nông trường Thanh An theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Ban hành Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nông trường Minh Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việt Quang

Scroll to Top