Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Triển khai nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024

Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024. Với chuyên đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến cấp huyện, xã và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh Bình Dương. Tại điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu tiếng, ông Trần Bá Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã đến dự và chủ trì.

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Triển khai nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024
Hình 1: Thường vụ Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tham dự hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng triển khai nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “ý Đảng, lòng dân”; quan điểm của Đảng ta về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”; TS. Nguyễn Hoàng Thao triển khai nội dung: Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”.

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Triển khai nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024
Hình 2: TS. Nguyễn Hoàng Thao triển khai nội dung: Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Triển khai nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024
Hình 3: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II triển khai nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về “ý Đảng, lòng dân”

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng: Triển khai nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024
Hình 4: Toàn cảnh hội nghị

Với chủ trương “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, Bình Dương luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt, gắn bó chặt chẽ với mục tiêu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và cũng là động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là: Luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các chính sách mang tính nhân văn bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Việt Quang

Scroll to Top