Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Qua sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy, trong nửa đầu nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, công ty vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc khai thác sản lượng và sinh trưởng của vườn cây. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giá bán mủ cao su giảm mạnh, thị trường tiêu thụ không ổn định đã ảnh hưởng đến công tác thu mua mủ tiểu điền; Doanh thu, lợi nhuận của công ty và thu nhập của công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng. Cụ thể như trong nửa đầu nhiệm kỳ, sản lượng cao su khai thác đạt 88.068 tấn/162.000 tấn, đạt 54,36% chỉ tiêu nghị quyết. Sản lượng cao su tiêu thụ 116.732,75 tấn/226.300 tấn, đạt 51,58%; trong đó xuất khẩu đạt trên 70%. Trồng mới tái canh đạt 813,66 ha/1.000 ha, đạt 81,37%. Tổng doanh thu đạt 5.001,19 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 706,76 tỷ đồng, nộp ngân sách 487,11 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 8,78 triệu đồng/người/tháng, đạt 109,75% so với nghị quyết; thu nhập bình quân 9,81 triệu đồng/ người/tháng. Tính đến 31/5/2023, Đảng ủy công ty đã kết nạp được 193/300 đảng viên mới, đạt 64,33%.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 1, 2: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ khảo sát, đánh giá năng lực vườn cây

Nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển SXKD; Thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế, chăm lo ổn định đời sống công nhân lao động; phát triển kinh tế với công tác Quốc phòng An ninh. Đổi mới công tác triển khai, học tập, công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và CNLĐ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chú trọng phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp, từ đó phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển Đảng theo nghị quyết đề ra.

Việt Quang

Scroll to Top