Cao su Dầu Tiếng phấn đấu doanh thu năm 2022 trên 2.200 tỷ đồng

Nhằm quyết liệt thực hiện hoàn thành mục tiêu đã được đề ra của năm 2022, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm cụ thể trong việc tập trung tái cơ cấu Công ty và nâng cao hiệu quả các dự án theo Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2018- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 09 của BTV Đảng ủy Công ty; Cải tiến thủ tục, tăng cường công tác tổ chức, quản lý, phương pháp làm việc, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ.

Cao su Dầu Tiếng phấn đấu doanh thu năm 2022 trên 2.200 tỷ đồng
Hình 1: Công nhân Xí nghiệp Chế biến làm việc tại xưởng sản xuất mủ cao su khối

Với tổng diện tích 23.649,03ha; Trong đó, 16.182,10ha vườn cây cao su kinh doanh7.281,23ha kiến thiết cơ bản và tái canh 184,68ha và 1,02ha vườn nhân. Năm 2022, công ty đã đề mục tiêu phấn đấu doanh thu trên 2.206,7 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh phấn đấu trong năm 2022 đã được triển khai với tỉ lệ đồng thuận, nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty; Chỉ tiêu khai thác 28.500 tấn mủ cao su, năng suất bình quân 1,75 tấn/ha; Thu mua 10.000 tấn mủ tiểu điền. Chế biến 38.190 tấn. Tiêu thụ 36.500 tấn. Trong đó xuất khẩu 23.725 tấn. Tổng doanh thu 2.206,7 tỷ đồng (doanh thu cao su 1.564,5 tỷ đồng). (Lợi nhuận bình quân từ 6,3 triệu đồng/tấn). Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước. Năm 2022, tổng nhu cầu vốn đầu tư của công ty ước đạt 236,4 tỷ đồng; Trong đó, XDCB 135,35 tỷ đồng. Chăm sóc tốt 17.058,9ha vườn cây kinh doanh, 6.235,44ha vườn cây KTCB; Trồng tái canh 148,77ha; cây sinh trưởng tốt, định hình ngay từ năm đầu. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, ổn định việc làm; Tiền lương đạt từ 8,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập từ 9,5 triệu đồng/người/tháng; Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến; Giữ vững thương hiệu, gắn việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với phát triển bền vững và nâng cao đời sống người lao động. Duy trì tốt các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001, phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, rừng bền vững. Tiếp tục đăng ký tham gia chương trình Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2022. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc tốt vườn cây, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản; Đảm bảo kế hoạch tái canh bảo đảm sự phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đảm bảo suất đầu tư, rà soát lại các chi phí, giảm và giãn đầu tư các hạng mục công trình chưa cần thiết; Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm; Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu khác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thực hiện tốt đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết đảm bảo hoạt động có hiệu quả và tiếp tục đầu tư các dự án mới trong chiến lược phát triển của Công ty. Triển khai thực hiện liên doanh các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm khách hàng mới. Phối hợp tốt với địa phương trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH, BVTS; PCCN và phòng, chống dịch Covid-19; Góp phần xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện linh hoạt có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả”; Thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Tuy vẫn còn rất nhiều những khó khăn nhưng tin rằng với sự đoàn kết một lòng, sự chung tay của tập thể cán bộ công nhân lao động, công ty sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cao su Dầu Tiếng phấn đấu doanh thu năm 2022 trên 2.200 tỷ đồng

Cao su Dầu Tiếng phấn đấu doanh thu năm 2022 trên 2.200 tỷ đồng Hình 2, 3: Lãnh đạo công ty đến thăm, động viên công nhân khai thác tại vườn cây

Việt Quang

Scroll to Top