CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2016

  • Phụ lục 1 – Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  • Phụ lục 2 – Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
  • Phụ lục 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
  • Phụ lục 4 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
  • Phụ lục 5 – Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất
  • Phụ lục 6 – Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
  • Phụ lục 7 – Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015
  • Phụ lục 8 – Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
  • Phụ lục 9 – Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Phụ lục 10 – Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Scroll to Top