Công bố thông tin năm 2018

  • Phụ lục 04: Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
  • Phụ lục 05: Báo cáo đánh giá Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh hàng năm (2017) và 3 năm gần nhất (2015-2017)
  • Phụ lục 06: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017
  • Phụ lục 07: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2017
  • Phụ lục 08: Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017
  • Phụ lục 09: Báo cáo tài chính năm 2017
  • Phụ lục 09.1: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017
  • Phụ lục 09.2: Báo cáo tài chính năm 2017
  • Phụ lục 10: Báo cáo chế độ tiền lương – thưởng Doanh nghiệp năm 2017
Scroll to Top