Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng năm 2022 kết nạp 20 đảng viên mới

Qua sơ kết 10 tháng về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy công ty cho thấy tình hình chính trị tư tưởng trong các bộ công nhân lao động công ty được giữ vững, ổn định; Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và các nội dung theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức phù hợp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 4 vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 26 cán bộ chủ chốt công ty tham dự tại điểm cầu Công ty.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng năm 2022 kết nạp 20 đảng viên mới
Hình 1: Hội nghị Cán bộ Chủ chốt rà soát quy hoạch A1 nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã Ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 15/9/2022 của Đảng ủy Công ty về xây dựng quy hoạch (A1) cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo giám sát nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch (A1) nhiệm kỳ 2025 – 2030 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 (mở rộng); sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cử 02 cán bộ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. 03 cá nhân được xét chọn trao giải thưởng Dân vận khéo năm 2022.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng năm 2022 kết nạp 20 đảng viên mới
Hình 2: Đảng ủy CSDT sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng

Đảng bộ Công ty hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng (11 Đảng bộ cơ sở và 13 Chi bộ cơ sở), có 43 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên hiện có 1.121 đồng chí, nữ 329 đồng chí, dự bị 108 đồng chí. Trong 10 tháng, Đảng ủy Công ty đã ban hành quyết định kết nạp đảng viên mới cho 20 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho 04 đảng viên. Lũy kế đến nay đã kết nạp được 62/70 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 88,57%.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng năm 2022 kết nạp 20 đảng viên mới
Hình 3: Đ/cNguyễn Đức Hiền – Phó bí thư – Phó TGĐ (áo trắng) dự lễ Kết nạp Đảng Chi bộ QLCL

Việt Quang (TH)

Scroll to Top