Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng, tiền lương bình quân đạt gần 7 triệu đồng

   Năm 2019 là năm với nhiều khó khăn mà công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng đã gặp phải. Tuy nhiên, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân lao động, sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo nên tập thể công ty phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra. Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và kịp thời đề ra những biệp pháp hữu hiệu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác tài chính, tiền lương cuối năm cho người lao động. Chiều ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng, tiền lương bình quân đạt gần 7 triệu đồng
Hình 1: Bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (người đại diện phần vốn) Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng

   Trong 11 tháng năm 2019, Công ty đã khai thác được 468,9 ha gỗ cao su; Khai thác hơn 100.938 ster gỗ. Phôi cao su sơ chế được 23.337m3; gỗ ghép tấm được 2.849m3 và sản phẩm tinh chế 1.296m3.

   Đến cuối tháng 11, công ty đã tiêu thụ gần 17.240m³ phôi cao su sơ chế, gần 2.613m³ ván ghép các loại và 1.296m³ gỗ tinh chế. Doanh thu được 213.798 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2,492 tỷ đồng. Bình quân thu nhập 11 tháng đạt hơn 7,1 triệu đồng/người. dự kiến giá trị chia cổ tức năm 2019 trên dưới 10%/vốn.

Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng, tiền lương bình quân đạt gần 7 triệu đồng
Hình 2: Ông Nguyễn Thanh Được – Giám đốc Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với cổ đông trong đại hội

   Tại đại hội lần này hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi nhiệm vụ người đại diện phần vốn của công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng với ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng thay cho ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thôi nhiệm; và ông Phạm Mạnh Thắng thôi nhiệm vụ thành viên hội đồng quản trị tại công ty. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng gồm 4 thành viên và bầu ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng làm – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng.

Việt Quang

Scroll to Top