Chi bộ Cơ quan Công Đoàn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chiều ngày 14/3, Chi bộ Cơ quan Công Đoàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chi bộ Cơ quan Công Đoàn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Hình 1: Đảng viên Chi bộ có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Với tổng số 19 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Năm 2021, tập thể đảng viên chi bộ Cơ quan Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng cấp trên giao. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ mỗi tháng, bình bầu, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo đúng chỉ đạo của Đảng cấp trên, thu chi tài chính đúng, đủ, minh bạch. Thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ định kỳ; Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ hàng tháng. Biểu dương, nhắc nhở đảng viên kịp thời trong các cuộc họp chi bộ; Tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát đảng viên theo đúng qui định. Cấp ủy chi bộ luôn triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng ủy cấp trên; Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảng viên; Đảng viên kể mẩu chuyện về bác trong các cuộc họp chi bộ. Thực hiện theo Định hướng tuyên truyền hàng tháng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty.

Chi bộ Cơ quan Công Đoàn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Hình 2: Ông Nguyễn Văn Hải – Bí thư Chi bộ Cơ quan Công Đoàn phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Chi bộ Cơ quan Công đoàn được Đảng ủy công ty đánh giá Chi bộ xuất sắc vững mạnh, nhiều đảng viên trong chi bộ được các cấp đảng khen thưởng.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ đã triển khai Chuyên đề Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Việt Quang

Scroll to Top