163  Đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2021

Chiều ngày 20/9/2021, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2021 theo hình thức học trực tuyến. Tham gia khóa học có 163 Đảng viên mới kết nạp gồm 114 Đảng viên là cán bộ công chức hiện đang công tác tại các phòng ban huyện Dầu Tiếng và 49 Đảng viên công nhân lao động công ty và các công ty cổ phần trực thuộc Cao su Dầu Tiếng. Khóa học được phối hợp tổ chức tại 11 điểm cầu các nông trường và các công ty cổ phần trực thuộc. Trong thời gian 5 ngày (từ 20/9 đến 24/9/2021), các học viên sẽ được học tập và quán triệt các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo – Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình,  ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Kết thúc khóa học, các Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá cả quá trình học tập và học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị theo qui định.

163  Đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2021

 

163  Đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2021
Hình 1, 2: Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới khóa I năm 2021

Việt Quang

Scroll to Top