653 – Văn bản về việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch năm 2023 (TGĐ chuyển)

653 – Văn bản về việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch năm 2023 (TGĐ chuyển)

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top