3014 – Văn bản khen thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, kế hoạch sản xuất năm 2022

3014 – Văn bản khen thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, kế hoạch sản xuất năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top