2570 – Văn bản về việc xin được tiêm vắc – xin phòng Covid-19 cho CBCNV tại các đơn vị thành viên Tập đoàn trên địa bàn tỉnh BD

Scroll to Top