56 – Thông báo TXCT trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 – HĐND tỉnh BD khóa X và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 – HĐND huyện DT khóa V, NK 2021-2026

Scroll to Top