312 – Văn bản về việc tổ chức cho ĐB HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Scroll to Top