2004 – Văn bản về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ PCD Covid-19

Scroll to Top