113 – Kế hoạch phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác QS,QP địa phương trong thực hiện nghị định 168/2018/NĐ-CP của TTCP

113 – Kế hoạch phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác QS,QP địa phương trong thực hiện nghị định 168/2018/NĐ-CP của TTCP

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top