113 – Kế hoạch phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác QS,QP địa phương trong thực hiện nghị định 168/2018/NĐ-CP của TTCP

Scroll to Top