152 – Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PBT kiêm Trưởng BTG Đảng ủy Công ty

152 – Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PBT kiêm Trưởng BTG Đảng ủy Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top