152 – Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PBT kiêm Trưởng BTG Đảng ủy Công ty

Scroll to Top