977 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 08 – Phương hướng tháng 9 năm 2023

Scroll to Top