96 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BĐH, Đảng ủy, CĐ tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 01, phương hướng tháng 02/2023

96 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BĐH, Đảng ủy, CĐ tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 01, phương hướng tháng 02/2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top