935 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 8, phương hướng tháng 9 năm 2022

935 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 8, phương hướng tháng 9 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top