874 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 07, phương hướng tháng 08 năm 2023

Scroll to Top