742 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, Ban Điều hành, Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 6, sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2023

Scroll to Top