672 – Thông báo ý kiến kết luận của TGĐ tại cuộc họp lãnh đạo Công ty ngày 04/7/2022

Scroll to Top