56 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của TGĐ tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 12.2022, phương hướng tháng 01/2023

56 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của TGĐ tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 12.2022, phương hướng tháng 01/2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top