559 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban Điều hành, Đảng ủy, CĐ tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 05; phương hướng tháng 06/2023

Scroll to Top