539 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 05, phương hướng tháng 06.2022

539 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 05, phương hướng tháng 06.2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top