539 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 05, phương hướng tháng 06.2022

Scroll to Top