485 – Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTV Công ty tại cuộc họp tiếp tục xem xét, giải quyết đối với những khó khăn của các CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai và Dầu Tiếng Lai Châu

Scroll to Top