462 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban điều hành, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 04, phương hướng tháng 5/2023

Scroll to Top