455 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 04, phương hướng tháng 05 năm 2022

455 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 04, phương hướng tháng 05 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top