295 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban TGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp giao ban tháng 02, phương hướng tháng 3

295 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban TGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp giao ban tháng 02, phương hướng tháng 3

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top