236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BĐH, Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 02, PH tháng 03/2023

Scroll to Top