236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BĐH, Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 02, PH tháng 03/2023

236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BĐH, Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 02, PH tháng 03/2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top