1236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BanTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình SXKD tháng 11; Phương hướng tháng 12/2022

1236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BanTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình SXKD tháng 11; Phương hướng tháng 12/2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top