1236 – Thông báo ý kiến Chỉ đạo của CT.HĐTV, BanTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình SXKD tháng 11; Phương hướng tháng 12/2022

Scroll to Top