1124 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 10, phương hướng tháng 11 năm 2022

Scroll to Top