1124 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 10, phương hướng tháng 11 năm 2022

1124 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD tháng 10, phương hướng tháng 11 năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top