1046 – Thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Thiện Sinh – TV HĐTV – PTGĐ Công ty tại Hội nghị chuyên đề Quản lý NĐD phần vốn và Kiểm soát viên do Công ty tham gia tại các DN khác và các dự án đầu tư

Scroll to Top