1027 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD t9 và 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng t10 và 03 tháng cuối năm 2022

1027 – Thông báo ý kiến chỉ đạo của CT HĐTV, BTGĐ, Đảng ủy, CĐ, ĐTN tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD t9 và 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng t10 và 03 tháng cuối năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top