Đề nghị báo cáo “Kết quả các hoạt động thực hiện tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu chất thải và an sinh xã hội trong công tác phát triển bền vững năm 2020 và phương hướng kế hoạch 2021”

Đề nghị báo cáo “Kết quả các hoạt động thực hiện tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu chất thải và an sinh xã hội trong công tác phát triển bền vững năm 2020 và phương hướng kế hoạch 2021”

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top