876 – Văn bản v/v rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng mới giai đoạn 2026-2031 (kèm biểu mẫu)

Scroll to Top