865 – Văn bản vv chuẩn bị số liệu kiểm tra thực hiện KH XDCB 9 tháng và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

865 – Văn bản vv chuẩn bị số liệu kiểm tra thực hiện KH XDCB 9 tháng và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top