846 – Phương án về việc bố trí nhân sự nhằm giải quyết, duy trì công việc cần thiết của các đơn vị khu vực Trung tâm Công ty (có bổ sung)

Scroll to Top