838 – Phương án bố trí lao động nhằm duy trì các hoạt động cần thiết khi các Nhà máy CB mủ ngưng SX và ngưng tiếp nhận nguyên liệu

Scroll to Top