812 – Thông báo về việc giới thiệu nhân sự quản lý hỗ trợ cho Công ty cao su KV miền núi phía Bắc và một số Công ty còn khó khăn

Scroll to Top