760a – Thông báo về việc rà soát thông tin giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người phụ thuộc (NPT) và một số thông tin về quyết toán thuế TNCN 2022

760a – Thông báo về việc rà soát thông tin giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người phụ thuộc (NPT) và một số thông tin về quyết toán thuế TNCN 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top