760a – Thông báo về việc rà soát thông tin giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người phụ thuộc (NPT) và một số thông tin về quyết toán thuế TNCN 2022

Scroll to Top